​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Singapore

LuongThanhNghi.jpg 
NGUYỄN TIẾN MINH


Updating ... 


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​